نکات قابل توجه

1- در صورتی که عضو شرکت طرف قرارداد سایت هستید از مسیر انتخاب شرکت وارد بخش استعلام شوید.

2-در صورتی که عضو شرکت طرف قرارداد سایت نیستید از مسیر سایر بیمه گزاران وارد بخش استعلام شوید.

3- تمام اطلاعات مورد درخواست را از روی بیمه نامه سال قبل و کارت خودرو وارد نمایید.