تسهیلات و بیمه نامه شوکا

مبلغ بیمه نامه (وام)

200 میلیون تومان

150 میلیون تومان

100 میلیون تومان

50 میلیون تومان

کل مبلغ بازپرداخت به بانک (با سود 4 درصد)

224.000.000 تومان

168.000.000 تومان

111.200.000 تومان

56.000.000 تومان

ارزش پایانی بیمه نامه بعد از 5 سال

340.000.000 تومان

255.160.000 تومان

170.000.000 تومان

85.000.000 تومان

مبلغ هر قسط (60 ماه)

3.733.400 تومان

2.800.000 تومان

1.866.700 تومان

933.400 تومان