لیست برندگان جشنواره بیمه های اتومبیل بیمه البرز
ردیفبیمه گذارشرکتمبلغ جایزه
334فرشته نادری پاریزیمجتمع مس سرچشمه20 میلیونی
60سید حسام میر حیدرینیپک10 میلیونی
173لیلا پروانهمگامان مس10 میلیونی
134سودابه کاظمیسرمایه گذاری5 میلیونی
195مژده السادات عمادیآتیه اندیشان5 میلیونی
197فرنگیس فاتحی نثارراهوار مس5 میلیونی
219عباس فاتحی چنارمجتمع مس شهربابک5 میلیونی
3محمد علی نیک جوپارس اولنگ1 میلیونی
9حامد عاشورزادهفرومولیبدن1 میلیونی
53حمیدرضا خیامینیرو صنعت 1 میلیونی
73علیرضا عمادیخدمات بازرگانی1 میلیونی
81عباسعلی کوهیاطلس مس 1 میلیونی
107رسول شیرینوآوران1 میلیونی
113مسعود یراقی الوارنوآوران1 میلیونی
117طیبه معصومی پاریزیصندوق بازنشستگی1 میلیونی
139محسن رضائینیپک1 میلیونی
203ایرج عزیزینیپک1 میلیونی
224مینا سلیمانخدمات بازرگانی1 میلیونی
247ریحانه احمدیانکانی مس1 میلیونی
280محمد صادق صدوقیآریاناران1 میلیونی
304احمد کربلاییهمگامان مس1 میلیونی
314پیام نجدیخدمات بازرگانی1 میلیونی
330حمید بنی اسدیمجتمع مس سرچشمه1 میلیونی
336توکل عدل کیکلونوآوران 1 میلیونی
381لیلا محمودی میمندهمگامان مس1 میلیونی
431یاسر احمدیمجتمع مس شهربابک1 میلیونی
470شبنم نوزادنوآوران 1 میلیونی